tel. 41 368 66 69

Kielce, ul. Zagnańska 84

Usługi księgoweWychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, od początku istnienia świadczymy usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.
pict
Doradztwo podatkoweDoradztwo podatkowe wykonywane jest przez konsultacje prowadzone przez naszych pracowników, a w razie potrzeby także przez specjalistów stale współpracujących z nasza firmą.
pict
Audyty projektów współfinansowanych ze środków UECelem audytu jest ocena, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu.
Nasza firma dysponuje profesjonalnym zespołem audytorów, w tym biegłych rewidentów.
pict
Badanie sprawozdań finansowychOferujemy usługę badania sprawozdań finansowych najwyższej jakości.
Jeśli szukasz rzetelnego i wiarygodnego audytora, skorzystaj z naszej oferty.
pict
pict
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej

Oferta

Badanie sprawozdań finansowych

Oferujemy usługę badania sprawozdań finansowych najwyższej jakości. Jeśli szukasz rzetelnego i wiarygodnego audytora, skorzystaj z naszej oferty.

Jesteśmy wysoko cenionym audytorem na polskim rynku. Bardzo bogate doświadczenie, najlepsi biegli rewidenci i specjaliści ds. finansów i rachunkowości - to pozwala nam zaoferować usługę na najwyższym poziomie.

Działamy na obszarze całej Polski.

Badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych realizują zespoły, w skład których wchodzą biegli rewidenci, ich asystenci oraz aplikanci. Materiały z badania są następnie weryfikowane oraz autoryzowane przez Zarząd Spółki.

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z:

 • ustawą o rachunkowości,
 • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
 • ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym,
 • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajowa Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
 • wewnętrznymi normami przyjętymi w GRUPIE FINANS - SERVIS, którą tworzą spółki z kapitałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Wieloletnia współpraca z przedsiębiorstwami różnych branż pozwoliła nam zdobyć wszechstronne doświadczenia, dzięki którym możemy podejmować się realizacji zleceń o wysokim stopniu trudności.

Pragniemy podkreślić, że uzyskane w trakcie badania informacje zachowujemy jako poufne.

Szczególnie korzystnym i efektywnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy wieloletniej, co pozwala na bliższe zaznajomienie się ze specyfiką firmy i jej typowymi problemami. Przez zastosowanie takiego rozwiązanie nasi klienci zyskują możliwość kontaktu z biegłym rewidentem przed i po badaniu, co pozwala na uniknięcie ewentualnych błędów oraz stanowi istotne ułatwienie prac w trakcie badania zarówno po stronie biegłego, jak i służb księgowych jednostki.

Badamy m.in.:

 • jednostkowe sprawozdania finansowe,
 • a także skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych.

BILANS - SERVIS bada sprawozdania finansowe licznych podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki oraz posiadających różne formy organizacyjne.

Zaufało nam już wielu klientów. Corocznie badamy sprawozdania finansowe około 200 jednostek gospodarczych.

Etapy badania

Biegły rewident przystępuje do badania sprawozdania finansowego jeszcze przed jego sporządzeniem.

Pierwszym etapem pracy biegłego rewidenta jest udział w inwentaryzacji składników majątkowych. Bezpośredni udział biegłego stanowi jego obowiązek oraz skraca czas samego badania.

I etap: badanie wstępne

 • udział w inwentaryzacji składników majątkowych
 • analiza i ocena systemów ewidencji i kontroli wewnętrznej badanego podmiotu
 • sprawdzenie prawidłowości stosowanych procedur dotyczących sposobu ustalania i ewidencji podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego

II etap: badanie zasadnicze

 • sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy
 • badanie sprawozdania finansowego z uwzględnieniem kryterium realności i kompletności zawartych w nim informacji
 • badanie rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej oraz zestawienia zmian w kapitale własnym
 • sprawdzenie sprawozdania z działalności badanego podmiotu pod kątem zgodności ze sprawozdaniem finansowym
 • wydanie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego oraz opracowanie raportu z badania

Wszelka dokumentacja i wnioski zebrane podczas badania sprawozdania oraz opracowane na ich podstawie opinia i raport z badania poddawane są w BILANS - SERVIS obowiązkowej weryfikacji, co podnosi efektywność samego badania oraz wyklucza ewentualne pomyłki.

Wyniki badania

W trakcie badania sprawozdania finansowego biegły rewident czyni pewne ustalenia oraz formułuje szereg wniosków, na podstawie których może sporządzić dokumenty będące efektem jego pracy. Zasadniczym i najważniejszym dokumentem, przedstawiającym wyniki badania jest opinia z badania sprawozdania finansowego.

Opinia z badania sprawozdania finansowego stwierdzi w szczególności, czy badane sprawozdanie:

 • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg,
 • zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 • jest zgodne co do treści i formy z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową,
 • przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje.

Drugim ważnym dokumentem przedstawiającym wyniki badania jest raport z badania sprawozdania finansowego. Raport, choć jest dokumentem bardziej rozbudowanym, stanowi jedynie uzupełnienie opinii. Nie podlega on, w przeciwieństwie do opinii, obowiązkowi publikacji.

Niezależnie od opinii i raportu biegłych rewidentów Zarząd może również otrzymać – w formie pisma poufnego - wszelkie istotne spostrzeżenia dotyczące działalności badanego podmiotu gospodarczego, ewentualne zagrożenia ekonomiczne i finansowe oraz wskazania możliwości poprawy sytuacji.

Biegli rewidenci badający sprawozdanie finansowe omawiają i prezentują w sposób szczegółowy wyniki swojej pracy organom zlecającym.