Biuro rachunkowe Bilans-Servis Sp. z o.o - Kielce - Podatki, audyt, usługi księgowe

tel. 41 368 66 69

Kielce, ul. Robotnicza 1

Audyty projektów współfinansowanych ze środków UECelem audytu jest ocena, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu.
Nasza firma dysponuje profesjonalnym zespołem audytorów, w tym biegłych rewidentów.
WięcejS1
Badanie sprawozdań finansowychOferujemy usługę badania sprawozdań finansowych najwyższej jakości.
Jeśli szukasz rzetelnego i wiarygodnego audytora, skorzystaj z naszej oferty.
WięcejS1
Usługi księgoweWychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów,
od początku istnienia świadczymy usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych
i podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.
WięcejS1
Doradztwo podatkoweDoradztwo podatkowe wykonywane jest przez konsultacje prowadzone przez naszych pracowników,
a w razie potrzeby także przez specjalistów stale współpracujących z nasza firmą.
WięcejS1
pict

Oferujemy usługę badania sprawozdań finansowych najwyższej jakości. Jeśli szukasz rzetelnego i wiarygodnego audytora, skorzystaj z naszej oferty.

Jesteśmy wysoko cenionym audytorem na polskim rynku. Bardzo bogate doświadczenie, najlepsi biegli rewidenci i specjaliści ds. finansów i rachunkowości - to pozwala nam zaoferować usługę na najwyższym poziomie.

Działamy na obszarze całej Polski.

Badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych realizują zespoły, w skład których wchodzą biegli rewidenci, ich asystenci oraz aplikanci. Materiały z badania są następnie weryfikowane oraz autoryzowane przez Zarząd Spółki.

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z:

 • ustawą o rachunkowości,
 • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
 • ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajowa Radę Biegłych Rewidentów w Polsce w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania.

Wieloletnia współpraca z przedsiębiorstwami różnych branż pozwoliła nam zdobyć wszechstronne doświadczenia, dzięki którym możemy podejmować się realizacji zleceń o wysokim stopniu trudności.

Pragniemy podkreślić, że uzyskane w trakcie badania informacje zachowujemy jako poufne.

Szczególnie korzystnym i efektywnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy wieloletniej, co pozwala na bliższe zaznajomienie się ze specyfiką firmy i jej typowymi problemami. Przez zastosowanie takiego rozwiązanie nasi klienci zyskują możliwość kontaktu z biegłym rewidentem przed i po badaniu, co pozwala na uniknięcie ewentualnych błędów oraz stanowi istotne ułatwienie prac w trakcie badania zarówno po stronie biegłego, jak i służb księgowych jednostki.

Badamy m.in.:

 • jednostkowe sprawozdania finansowe,
 • a także skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych.

BILANS - SERVIS bada sprawozdania finansowe licznych podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki oraz posiadających różne formy organizacyjne.

Zaufało nam już wielu klientów. Corocznie badamy sprawozdania finansowe około 200 jednostek gospodarczych.

Etapy badania

Biegły rewident przystępuje do badania sprawozdania finansowego jeszcze przed jego sporządzeniem.

Pierwszym etapem pracy biegłego rewidenta jest udział w inwentaryzacji składników majątkowych. Bezpośredni udział biegłego stanowi jego obowiązek oraz skraca czas samego badania.

I etap: badanie wstępne - procedury zgodności

 • udział w inwentaryzacji składników majątkowych,
 • identyfikacja i ocena ryzyka nieodłącznego na poziomie sprawozdania finansowego,
 • identyfikacja i ocena ryzyka nieodłącznego na poziomie stwierdzeń dla grup transakcji, sald kont i ujawnień,
 • identyfikacja i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie sprawozdania finansowego,
 • rozpoznanie i ocena systemu kontroli wewnętrznej badanego podmiotu.

II etap: badanie zasadnicze - procedury wiarygodności

 • badanie na poziomie stwierdzeń poszczególnych obszarów sprawozdania finansowego jako reakcja biegłego rewidenta na zidentyfikowane i ocenione ryzyka, w tym sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz prawidłowości ustalenia wyniku finansowego za rok obrotowy,
 • badanie rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej,
 • sprawdzenie sprawozdania z działalności badanego podmiotu pod kątem zgodności ze sprawozdaniem finansowym oraz wymogami prawa,
 • sporządzenie sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego badanego podmiotu,
 • sporządzenie komunikatu do Zarządu badanego podmiotu przedstawiającego w szczególności ocenę systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

Wszelka dokumentacja i wnioski zebrane podczas badania sprawozdania oraz opracowane na ich podstawie opinia i raport z badania poddawane są w BILANS - SERVIS obowiązkowej weryfikacji, co podnosi efektywność samego badania oraz wyklucza ewentualne pomyłki.

Wyniki badania

Wszelka dokumentacja i wnioski zebrane podczas badania sprawozdania oraz opracowane na ich podstawie Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego poddawane są w BILANS - SERVIS obowiązkowej weryfikacji, co podnosi efektywność samego badania oraz wyklucza ewentualne pomyłki.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego stwierdzi w szczególności, czy badane sprawozdanie:

 • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg,
 • zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 • jest zgodne co do treści i formy z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową,
 • przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje.

Niezależnie od Sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Zarząd może również otrzymać – w formie pisma poufnego - wszelkie istotne spostrzeżenia dotyczące działalności badanego podmiotu gospodarczego, ewentualne zagrożenia ekonomiczne i finansowe oraz wskazania możliwości poprawy sytuacji.

Biegli rewidenci badający sprawozdanie finansowe omawiają i prezentują w sposób szczegółowy wyniki swojej pracy organom zlecającym.

Zamknij